تمام محصولات موسیقی

موسیقی تنها با این هدف به ما اعطا شده که سامانی به چیزها بدهیم، و بخصوص به رابطه انسان و زمان.
ایگور استراوینسکی

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه