راهنمای طراحی مقطع

(1 بررسی مشتری)

قیمت اصلی 3,250,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,800,000 ریال است.

نویسـندگان کتاب راهنمای طراحی مقطع که هرسه از اسـاتید دانشگاه پرینستون هسـتند عالوه بر انجام ایـن کار تحقیقاتـی، خود در طراحـی پروژههای متعدد از ایـن مفاهیم در طراحیانـد و بخـش انتهایی کتـاب به معرفـی این آثارهـا اسـتفاده کرده مقطـع و پروژه و شـرح کاربردهای انـواع مقاطع در ایـن پروژه‌ها جهت پاسـخگویی به نیازهای طـرح اختصاص پیدا کرده است.

نویسنده

ناشر

مترجم

قطع

رحلی

شابک

موجود

توضیحات

کتـاب راهنمای طراحی مقطع تلاش می‌کند تـا زبانی مشترک بـرای گفتگو و ارجاع بـه اقدامات طراحی در مقطـع پـی‌بریـزد.

اگر بپذیریم صحبت‌کردن درباره‌ی موضوعی الزمه اندیشـیدن بـه آن است، ایـن امر می‌تواند جایـگاه عموما پذیرفتـه شـده مقطـع را در حرفه‌ی معمـاری بـه عنوانـی مدرکی بـرای ارائـه یـا صرفا جهـت تکمیل مسـتندات پروژه به ابزاری مولد در اندیشه طراحی معمـاری بدل کند.

نویسـندگان کتاب راهنمای طراحی مقطع که هرسه از اسـاتید دانشگاه پرینستون هسـتند علاوه بر انجام ایـن کار تحقیقاتـی، خود در طراحـی پروژههای متعدد از ایـن مفاهیم در طراحیانـد و بخـش انتهایی کتـاب به معرفـی این آثارهـا اسـتفاده کرده مقطـع و پروژه و شـرح کاربردهای انـواع مقاطع در ایـن پروژه‌ها جهت پاسـخگویی به نیازهای طـرح اختصاص پیدا کرده اسـت.

در بخـش نخسـت کتـاب نویسـندگان ایـن موضوعـات را بـا تفصیـل و به امیـد ایجـاد بحـث و گفتگـوی بیشـتر در این بـاره، تشـریح می‌کنند. در همین راسـتا در ترجمـه کتـاب نیـز تلاش شـده تـا همین رویکـرد تا حـد ممکن حفظ رو در برگـردان ایـن مفاهیـم جدیـد و ابتـکاری کـه بـر اسـاس آن شـود.

از این رو و در برگردان ایـن مفاهیم جدیـد و ابتکاری کـه بـر اساس آن مقاطـع دسـته‌بندی و بررسـی شـده

در گفتگو و ارجـاع بـه مانند نوشـته اصلـی، سـاده در نظـر گرفته شـده اسـت.

همچنیـن در ترجمـة واژة Section در میان واژه‌هایی که در حرفه‌ی معماری به عنوان معادل آن استفاده می‌شود،

واژه‌ی «مقطع» به علت رواج بیشتر استفاده شده است.

در ترجمـة سـایر اصطالحاتـی فنی و علمـی، تا حدی که بـه روانی
متن آسـیبی نرسـد از معادل‌های فارسـی متداول در علوم و فنون و یا از واژگان
مصوب فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی اسـتفاده شـده اسـت.

تأکید بر این ام به علـت اهمیـت زبـان به عنـوان میراثـی فرهنگـی و همچنین نقش زبـان در
نحـوه جـذب و توسـعه دانـش صورت گرفته اسـت.

1 دیدگاه برای راهنمای طراحی مقطع

  1. Уведомляем,На имя подтвердили билет на СТОЛОТО. Получите в личном кабинете >>> https://forms.yandex.ru/cloud/62b713466855cca634ae6e2c/?hs=9fb35486135422c1846d0cea5537cdfd&

    tmzjay

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *