نکات طراحی مجتمع آموزشی

1,200,000 ریال 1,000,000 ریال

نویسنده

قطع

رقعی

صفحات

128

ناشر

شابک

موجود در انبار

توضیحات

درباره‌ی کتاب نکات طراحی مجتمع آموزشی

هـر عملکـرد معمـاری دارای فضاهـا، ریـز فضاهـا، تجهیـزات و امکاناتی اسـت که آن را از سـایر عملکردهـا متمایـز می کند، امـا رفتارهـای کاربـران، اصلیتریـن عامل در تعریـف عملکردهـا است.

ایـن مخاطبان یـک اثر معماری هستند کـه با نوع اسـتفادهای کـه از آن می‌نمایند و مجموعـه رفتـاری کـه در نتیجه ارتبـاط آنها و فضا پدیـدار می‌شود، عملکـردی خـاص را بـه بنـا منتسـب می‌کننـد.

از ایـن رو میتـوان گفـت کـه عملکرد، مفهومی اسـت کـه با نحوه حضـور مخاطب و نوع اسـتفاده کاربر از
فضـا معنـی می‌یابـد.

پیچیدگی و ظرافـت این رابطـه را میتوان در سـیر تحوالت یک عملکـرد جسـتجو کـرد؛ همانگونه کـه طی زمان رفتـار مخاطبان تغییـر میکند، نحوه پاسـخگویی بـه ایـن رفتارهـا و نیازهـای ناشـی از آن نیـز تغییـر میکنـد.

بدین‌ترتیب، عملکـرد نیـز مفهومـی منجمد، ثابـت و بدون تغییر نبـوده و طی زمان با تغییـر رفتارها،
عـادات و شـیوه زندگـی مردم دگرگـون میشـود.

همچنین نبایـد تاثیرپذیـری کاربران از ویژگیهـای فضایـی یـک عملکـرد را نیـز نادیـده گرفـت.

ایـن ارتباط متقابـل میان عملکـرد و رفتـار مخاطـب مـا را بـر آن مـیدارد کـه علاوه بـر مطالعـه مصداق‌های
مختلـف یـک عملکرد، شـناخت رفتاری مخاطبیـن و کاربران را نیز مد نظـر قرار دهیم،
رویکـردی کـه تمرکـز اصلـی این مجموعـه جدید عملکـردی نیز بر آن اسـت.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نکات طراحی مجتمع آموزشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.