نکات طراحی هتل

300,000 ریال

نویسنده

قطع

رقعی

صفحات

120

ناشر

شابک

توضیحات

مقدمه کتاب نکات طراحی هتل

بیشـتر آنچـه به عنـوان کتب آمـوزش عملکردهای معمـاری تا کنون تدوین شـده، بازگویـی و بازنشـر اسـتانداردها و یـا ویژگی‌هـای بسـیار کلـی و ضـروری سـاختمانی بـا عملکـردی خـاص اسـت.

ایـن اسـتانداردها و یـا توصیه‌هـای طراحـی، هرچنـد هم ضـروری باشـند، درکی کلـی و مبهم از «عملکـرد» را به همراه خواهند داشـت و هرگز ارتبـاط ظریـف میـان فضاهـا، اجـزا و کاربـران را توضیـح نداده و شـناختی همـه جانبه از عملکـرد را فراهـم نمی‌آورنـد.

اتـکا بـه ایـن گونـه اطلاعات موجب شـناخت ناقص دانشـجویان از موضـوع طراحـی شـده و روشـن اسـت که با شـناخت ناکافی از مسـاله (موضـوع طراحـی) ارائـه راه‌حـل (طـرح معمـاری) هرچنـد خالقانـه، نمی‌توانـد اهداف آموزشـی مورد نظـر را تامیـن کند.

نیاز به شـناخت فضـا، عملکردهـا و رفتـاری

این ویژگی  در ارتبـاط با آن شـناخت فضـا، عملکردهـا و رفتـاری کـه در ارتبـاط با آن صـورت می‌گیـرد، الزمه اصلـی طراحـی اسـت.

بدیهی اسـت در خصـوص فضاهایـی که به طـور روزانه بـا آنها سـر و کار داریم راهکار دسـتیابی به این شـناخت، حضور بیواسـطه و تجربه آنهاسـت.

امـا بـه دلایل مختلفـی نمیتـوان تنهـا بـه ادراک نحـوه عملکـرد یـک بنـا از طریق
حضـور فیزیکـی در آن بسـنده کـرد.

گرچـه تجربـه حضـور در خانـه یـا دبسـتان برای همـگان ملمـوس اسـت، امـا در برخـی دروس طـرح، دانشـجویان با موضوعاتـی نظیر طراحـی بیمارسـتان مواجه‌انـد کـه به طـور روزمره تجربـه‌ای از حضـور در آن ندارند.

در مـواردی نظیـر نکات طراحـی هتـل نیز کـه این تجربه تـا حدی وجـود دارد، لایه‌های پنهان عملکـردی و پیچیدگـی روابـط فضایـی برای دانشـجویان قابـل تجربه نیسـت، چراکه کاربـران مختلـف یک بنـا تعامالت متفاوتـی با آن دارنـد و تجربه مسـتقیم آن عملکرد
از جایـگاه کاربـران متفاوت برای طراح غیرممکن اسـت.

لذا طراحـان در مراحل ابتدایی فرآینـد طراحی سـعی در گسـترش شـناخت خود نسـبت به موضـوع طراحـی دارند و به
همیـن جهـت بهرهگیـری از منابـع مکتوبـی کـه بتواننـد راهنمـای آنان باشـند اهمیت ویژه‌ای می‌یابند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نکات طراحی هتل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.