تحلیل‌های کلیدی در برنامه‌ریزی فضایی با ArcGIS

950,000 ریال 700,000 ریال

شابک

نویسنده

قطع

خشتی

ناشر

موجود در انبار

توضیحات

تحلیل‌های کلیدی در برنامه‌ریزی فضایی با ArcGIS

برنامه‌ریـزان و مدیـران در نظـام مدیریـت و توسـعه شـهری و منطقـهای بـا پیچیدگیهـا، نامعلومیهـا و عـدم قطعیت‌هـای متعـددی مواجه‌انـد کـه موجـب پیچیده شـدن فرآیندهای تصمیم‌سـازی و تصمی‌مگیری شـده اسـت.

در این راسـتا، برای آنکه تصمیم اخذ شـده عقلانی‌ترین گزینه جهت رسـیدن به هدف مـورد نظـر باشـد می‌بایسـت علاوه بر در نظر گرفتن تمـام گزینه‌های احتمالـی، پیامدهای هریک از گزینه‌ها سـنجیده شـود تا عقلانی‌ترین گزینـه در نهایت
انتخـاب شـود.

یکـی از مهمتریـن ابزارهای مورد نیـاز در هر یک از گامهای ذکر شـده سیسـتم اطالعات جغرافیایی (GIS )اسـت.

قابلیت‌های این سـامانه بیـش از تولیـد نقشـه‌های توصیفـی اسـت که در حـال حاضر کاربرد بیشـتری در ایـران دارد و با بهرهمنـدی از توانمندی‌هـای تحلیلی این سـامانه میتوان به نتایـج مورد نظر دسـت یافت.

برنامه‌ریـزی فضایـی (شـهری و منطقـه‌ای) فراینـد پیوسـت‌هایی اسـت کـه از نظریه آغاز می‌شـود و با بهرهمنـدی از فنون و تکنیک‌هـا به عمل و اجـرا نزدیکتر میشـود.

لـذا نـه فنزدگـی فاقـد نظریـه و نه نظریه‌پردازی فاقد ابزار تحلیلی دارای کارایی الزم جهت گشـودن مشکلات شـهر و منطقه نیسـتند. از این رو، در کتـاب تحلیل‌های کلیدی در برنامه‌ریزی فضایی با ArcGIS سـعی شـده اسـت در هریـک از فصل‌هـا ابتـدا مبانی نظـری با توجه بـه محدودیت‌های حجـم کتاب به طور خالصه بررسـی شـود و پس از شـرح منطـق ریاضـی توابـع مورد نظر، یک مثال کاربردی با اسـتفاده از GIS تشـریح شـود.

در کتاب تحلیل‌های کلیدی در برنامه‌ریزی فضایی با ArcGIS کـه بـر قابلیتهای تحلیلـی نرمافـزار GIS تاکید دارد، چند نمونـه از کاربردهای مهـم آن در برنامه‌ریـزی و مدیریت شـهری در قالب مثال‌های متفـاوت ارائـه شـده اسـت.

ایـن کتاب در سـه فصل تحلیل شـبکه، مکان‌یابی کاربری‌های شـهری و تراکم به قابلیت‌هـای تحلیلی کلیـدی GIS در زمینه‌های
اصلـی برنامه‌ریـزی شـهری پرداختـه اسـت. مثال‌هـا بـر اسـاس شـرایط منطبق بـر واقعیت از حیـث محتـوای لایه‌های اطلاعاتی و فرآیند حـل آن طراحی شـده‌اند.

ایـن نکتـه قابـل ذکر اسـت کـه نتایج حاصـل در هر یـک از مثال‌ها با توجـه به مبانی نظری و شـاخص‌های متفـاوت و همچنین نظـرات متخصصان متفاوت یکسـان نخواهد بود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تحلیل‌های کلیدی در برنامه‌ریزی فضایی با ArcGIS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.