آینده‌ی معماری در ۱۰۰ ساختمان

 

بــرای مثـال، آمریکایی‌هــا بــر اســاس آمــار، به‌طــور میانگین90درصـد زمـان خـود را در فضاهـای داخلـی میگ‌ذراننـد، با این‌حـال بسـیاری از سـاختمان‌هایی کـه داریـم، مـا را بـدون نـور طبیعـی می‌گذارنـد؛ مـا را بـا سـقف‌های کوتـاه و دلگیـر، فقـط پنـاه می‌دهنـد و نیازهـای شـخصی، اجتماعــی و محیطــی مــا را نادیــده میگیرنــد.

مترجم

نویسنده

شابک

قطع

رقعی

ناشر

توضیحات

کتاب آینده‌ی معماری در ۱۰۰ ساختمان از شـما می‌خواهد تـا دربـاره‌ی معمـاری بیشتر سـؤال کنیـد.

چیزهای بیشتری از معماری بخواهیـد کــه میتواند آن را برای شما انجام دهد! هرکدام از شما در خانه‌ای زندگی می‌کنیـد؛ در دفتری کار می‌کنیـد و بچه‌های خود را بــه مدرسه می‌فرستید.

ایــن مکان‌ها تنهــا پس‌زمینه‌هــای فرعــی زندگــی شــما نیســتند، آنهــا زندگــی شــما را شــکل
میدهنـد؛ جزئـی از آن هسـتند؛ آنهـا آنچـه را کـه میبینیـد و اینکـه چطـور آن را میبینیــد، تعریــف میکننــد.

معمــاری، احساســات شــما را هــر روز تحت تأثیــر قــرار می‌دهــد و ایــن موضـوع تعجـب‌آور نیسـت اگـر متوجـه باشـیم کـه روزانـه چقـدر زمـان داخـل ســاختمان‌ها صــرف می‌کنیــم؛ حتــی اگــر بیــرون آن نیــز باشــیم آنهــا
مــا را احاطــه کرده‌انــد.

بــرای مثــال، آمریکاییهــا بــر اســاس آمــار، بهطــور میانگین90درصـد زمـان خـود را در فضاهـای داخلـی میگذراننـد، بااینحـال
بسـیاری از سـاختمانهایی کـه داریـم، مـا را بـدون نـور طبیعـی میگذارنـد؛ مـا را بـا سـقفهای کوتـاه و دلگیـر، فقـط پنـاه میدهنـد و نیازهـای شـخصی، اجتماعــی و محیطــی مــا را نادیــده میگیرنــد.

مـا به‌خصـوص در دنیـای کنونـی مجبـور نیسـتیم اینگونـه تحـت تأثیـر ناخواســته ها باشــیم. مــا میتوانیــم ایــن نیــروی قدرتمنــد را کنتــرل کنیــم.

بـرای آغـاز دریافـت ایـن توانایـی، فقـط بایـد شـروع بـه پرسـیدن چیزهـای
بیشـتری از سـاختمانهای خـود بکنیـم و باعـث شـویم سـطح آگاهیمـان از تواناییهــای معمــاری افزایــش یابــد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آینده‌ی معماری در ۱۰۰ ساختمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.